Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZÓW

WYKONYWANYCH PRZEZ PARTNERÓW NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI DRAJVA.COM (zwany dalej: „Regulaminem”)

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.                   Regulamin określa zasady wykonywania przewozów przez Partnerów drajva.com na rzecz Użytkowników Aplikacji drajva.com.;

1.2.                   drajva.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze nie zawiera umów przewozu, jak również nie występuje jako agent Partnerów oferujących swoje usługi za pośrednictwem Aplikacji, jak także nie świadczy nie świadczy usług w zakresie organizowania i wykonywania transportu drogowego. Wszelkie roszczenia związane z nieprawidłowym wykonaniem przewozów należy kierować do Partnerów drajva.com.
2. PRZEWÓZ UŻYTKOWNIKÓW

2.1.                  Miejsce rozpoczęcia przewozu wyznacza Użytkownik przy uwzględnieniu możliwości dojazdu oraz dopuszczalności postoju pojazdów w danym miejscu. W sytuacji gdy wskazane przez Użytkownika miejsce nie uwzględnia wspomnianych czynników, kierowca zatrzyma pojazd w najbliższym dozwolonym miejscu oraz skontaktuje się telefonicznie z Użytkownikiem.    

2.2.                   Przed rozpoczęciem przewozu Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie kierowcy swojego imienia.

2.3.                   Użytkownik zobowiązany jest do stawienia się w miejscu rozpoczęcia przewozu w ustalonej godzinie jego rozpoczęcia. W przypadku nie dochowania tego obowiązku, po upływie 10 minut Partner może, wedle własnego uznania, oczekiwać na Użytkownika (maksymalnie do 1 godziny od ustalonej godziny rozpoczęcia przewozu) bądź anulować zlecenie w Aplikacji. W obu przypadkach Partner uprawniony jest do naliczenia i pobrania opłat ujętych w Cenniku przewozów.

2.4.                  Przewóz osób poniżej 18 życia wykonywany jest tylko w obecności ich opiekuna.

2.5.                  Dzieci, które mają mniej niż 150 cm wzrostu przewożone mogą być jedynie w przystosowanych w tym celu fotelikach. Zapewnienie fotelika spoczywa na Użytkowniku.

2.6.                  Przewożone osoby zobowiązane są do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas przewozu.

2.7.                   Użytkownik uprawniony jest skorzystania z przewozu wraz ze wskazanymi przez niego osobami, o ile w pojeździe znajduje się wystarczająca ilość wolnych miejsc do dokonania ich przewozu.

2.8.                   W pojeździe obowiązuję zakaz palenia.

2.9.                   W pojeździe nie spożywa się posiłków i napojów bez zgody Kierowcy.

2.10.         Przewożone osoby zobowiązane są do zachowania czystości w pojeździe.

2.11.         Przewóz wykonywany będzie zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

2.12.         Kierowca zobowiązany jest do wykonania przewozu trasą wskazaną przez system nawigacji (google maps). Wybór innej trasy przewozu dopuszczalny jest jedynie w drodze wyjątku (w sytuacji gdy przemawiają za tym takie czynniki jak natężenie ruchu czy przepustowości poszczególnych alteri), w każdym jednak przypadku po uprzednim uzyskaniu na to zgody Użytkownika.

2.13.         Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do zmiany miejsca docelowego przewozu.

2.14.         Kierowca na prośbę Użytkownika zobowiązany jest do udzielenia mu wszelkiej możliwej pomocy przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pojazdu.

2.15.         Trasa przewozu monitorowana jest za pomocą GPS wbudowanego w urządzenia, na których zainstalowana jest aplikacja drajva.com. Powyższe dotyczy tak urządzenia należącego do Partnera jak i Użytkownika.

2.16.         Kierowca uprawniony jest do odmowy wykonania przewozu bądź jego przerwania w przypadku gdy Użytkownik bądź towarzyszące mu osoby:

2.16.1.    zachowują się agresywnie bądź wykazują nadmierne pobudzenie;

2.16.2.    znajdują się w stanie wskazującym na upojenie alkoholowe lub narkotykowe;

2.16.3.    znajdują się w stanie rodzącym obawę poważnego zanieczyszczenia pojazdu;

2.16.4.    naruszą w inny sposób zasady przewozu ustalone w niniejszym Regulaminie.

2.17.         W przypadku odmowy wykonania przewozu Partnerowi przysługuję wynagrodzenie ustalone w oparciu o Cennik Usług.

3. PRZEWÓZ BAGAŻY I ZWIERZĄT

3.1.                   Użytkownik uprawniony jest do zabrania ze sobą do pojazdu bagażu podręcznego oraz zwierzęcia na zasadach określonych poniżej. Skorzystanie z tego uprawnienia jest nieodpłatne.

3.2.                   Dopuszcza się przewóz jedynie małych zwierząt domowych we właściwych zabezpieczeniach, np. klatkach;

3.3.                   Przewóz zwierząt i bagaży odbywa się jedynie w obecności Użytkownika.

3.4.                   Ciężar zwierzęcia oraz klatki nie może przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu.

3.5.                   Kierowca odmawia przewozu zwierzęcia w przypadku, gdy jego przewóz zagraża bezpieczeństwu bądź naraża pojazd na poważne zanieczyszczenie;

3.6.                   Przewóz bagażu dopuszczalny jest w sytuacji gdy jego rozmiar i waga nie przekraczają ładowności pojazdu.

3.7.                   Zabrania się przewozu przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, nielegalnych oraz wymagających takich, których przewóz wymaga specjalistycznego pojazdu bądź uzyskania odpowiednich uprawnień. 

3.8.                   Jeżeli Klient stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kierowcę oraz zwrócić się do niego o pisemne potwierdzenie tego faktu.