Regulamin dla użytkowników

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI DRAJVA.COM (zwane dalej: „OWU”) - wzorzec stosowany do umów zawieranych przez drajva.com spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej: „drajva.com”) z użytkownikami aplikacji


1. OŚWIADCZENIA DRAJVA.COM

1.1. drajva.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze ul. Stefana Batorego 126A (kod: 65-735) oświadcza, że:
1.1.1. jest wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000671927, NIP: 9731040243, REGON 366961090;
1.1.2. prowadzi swoją działalność pod adresem swojej siedziby w Zielonej Górze ul. Stefana Batorego 126A (kod: 65-735);
1.1.3.obsługuje program komputerowy „DRAJVA.COM” przeznaczony m.in. do wiązania ofert przewozów, ofert usług logistycznych oraz dokonywania i dokumentowania płatności za ich wykonanie (zwany dalej: „Aplikacją”);
1.1.4. zamieszcza w Aplikacji informacje o swoich partnerach będących niezależnymi podmiotami wykonującymi przewozy (zwanych dalej: „Partnerami”);
1.1.5. nie świadczy usług w zakresie organizowania i wykonywania transportu drogowego;
1.1.6. nie zawiera umów o przewóz osób, jak również nie występuje jako agent Partnerów oferujących swoje usługi za pośrednictwem Aplikacji.


2. PRZEDMIOT OWU

2.1. OWU reguluje warunki korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, świadczenia za jej pośrednictwem usług wiązania ofert przewozu, ofert usług logistycznych, jak także dokonywania i dokumentowania płatności za ich wykonanie. 


3. ZAKRES KORZYSTANIA Z APLIKACJI

3.1 Użytkownik może wykorzystywać Aplikację jedynie na swoje własne potrzeby związane z poszukiwaniem i przyjmowaniem ofert przewozów. Wszelkie prawa jakich nie przyznano wyraźnie Użytkownikowi w OWU pozostają zastrzeżone dla drajva.com.
3.2. Użytkownik uprawniony jest do zainstalowania dostępu Aplikacji na nieograniczonej liczbie urządzeń.
3.3. Uprawnienia Użytkownika do korzystania z Aplikacji swoim zakresem nie obejmują udostępniania, wynajmowania, wypożyczenia dostępu do Aplikacji, jak także dokonywania zmian w kodzie źródłowym Aplikacji. W szczególności, zabronione jest:
3.3.1. usuwanie lub modyfikowanie treści zamieszczonych w Aplikacji przez drajva.com bądź Partnerów;
3.3.2. powielanie, rozpowszechnianie, kopiowanie Aplikacji;
3.3.3. tworzenie programów komputerowych lub utworów opartych na funkcjonalności Aplikacji;
podejmowanie prób uzyskania dostępu do Aplikacji w sposób niezgodny z postanowieniami OWU bądź jej funkcjonalnością;
3.3.4. podejmowanie jakichkolwiek działań wymierzonych w zmianę funkcjonalności Aplikacji, uzyskania i korzystania z niej przez inne podmioty;
3.3.5. instalowanie łączy przeznaczonych do synchronizowania Aplikacji z innymi programami bądź publikowania treści innych niż przewiduje to funkcjonalność Aplikacji.
3.3.6. drajva.com zapewnia pomoc techniczną i serwisową przy korzystaniu z Aplikacji.

4. DOSTĘP DO APLIKACJI

4.1. Użytkownik uzyska dostęp do Aplikacji:
4.1.1. poprzez wygenerowany w toku rejestracji login i wprowadzone przez Użytkownika hasło dostępu do indywidualnego konta Użytkownika;
4.1.2. w sposób wskazany w pkt. 5.5. OWU.
4.2. Użytkownik utrzymywać może tylko jedno aktywne konto w Aplikacji.
4.3. Warunkami uzyskania dostępu do Aplikacji są:
4.3.1. złożenie przez Użytkownika oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych;
4.3.2. złożenie przez Użytkownika oświadczenia  o zaakceptowaniu postanowień OWU;
4.3.3. przekazanie drajva.com przez Użytkownika danych osobowych w tym  numeru telefonu i adresu e-mail w celu założenia Konta Użytkownika;
4.3.4. powiązanie Konta Użytkownika w Aplikacji z własną kartą płatniczą, w tym wprowadzenie do Aplikacji wszelkich danych karty płatniczej (imię i nazwisko posiadacza, numer karty, datę ważności, kod ccv) które to trafiać będą do systemu obsługującego płatności prowadzonego przez certyfikowane firmy zewnętrzne;
4.3.5. wyrażenie zgody na dokonanie przez system obsługujący płatności autoryzacji karty płatniczej, polegającej na:
-wysłaniu informacji do banku obsługującego kartę w celu sprawdzenia czy podane dane karty są poprawne oraz czy umożliwia ona prawidłowe płatności online; lub
-krótkotrwałym obciążeniu karty kwotą do 1 zł.;   
-autoryzowaniu transakcji zapłaty za przewozy bez konieczności uzyskiwania na to odrębnej zgody Użytkownika.
4.3.6. pomyślne zakończenie procesu rejestracji.
4.4. Dostęp do niektórych z dodatkowych funkcjonalności Aplikacji, jak również uzyskanie specjalnych przywilejów może wymagać podania przez Użytkownika jeszcze innych danych i spełnienia dodatkowych warunków.
4.5. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania oraz utrzymywania w Aplikacji jedynie zgodnych z prawdą oraz aktualnych danych.
4.6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich czynności dokonywanych za pośrednictwem Jego konta.
4.7. drajva.com uprawniona jest do czasowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Niego  postanowień OWU, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego czy też dobrych obyczajów w trakcie korzystania z Aplikacji.
4.8. Użytkownik wyraża zgodę na:
4.8.1. śledzenie lokalizacji urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja w każdym momencie od uruchomienia Aplikacji, do kilku minut od jej wyłączenia oraz wykorzystania uzyskanych w ten sposób informacji na potrzeby realizacji przewozu, usprawnienia procesu jego zamawiania, jak również w celach statystycznych.
4.8.2. dokonanie przez system obsługujący płatności autoryzacji karty płatniczej, polegającej na:
wysłaniu informacji do banku obsługującego kartę w celu sprawdzenia czy podane dane karty są poprawne oraz czy umożliwia ona prawidłowe płatności online; lub
krótkotrwałym obciążeniu karty kwotą do 1 zł. 
autoryzowaniu transakcji zapłaty za przewozy bez konieczności uzyskiwania na to odrębnej zgody Użytkownika.
4.9. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do Aplikacji, jak także nie udzielania dostępu do Aplikacji osobom trzecim. Drajva.com nie odpowiada za skutki działań osób trzecich korzystających z konta Użytkownika w sposób bezprawny.  


5. INFORMACJE TECHNICZNE

5.1. Aplikacja jest dostępna do pobrania na urządzenia mobilne poprzez Google Play w wersjach na Android (oprogramowanie działa na wersjach Android 4.3 i wyższych) oraz iPhony (oprogramowanie działa na iOS version 8.2 i wyższych);
5.2. Wybrane dane przetwarzane w Aplikacji podlegają szyfrowaniu z wykorzystywaniem m.in. protokołu SSL.
5.3. Sesja korzystania z Aplikacji przez Użytkownika nie wygasa samoistnie, stąd też w celu jej zakończenia konieczne jest wylogowanie się przez Użytkownika z Aplikacji.
5.4. Dostęp do informacji zamieszczonych w Aplikacji zabezpieczony jest hasłem i loginem przypisanym do Użytkownika z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt. 5.5 OWU;
5.5. Możliwe jest uzyskanie dostępu do Aplikacji bezpośrednio poprzez zalogowanie się na konto Użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook.
5.6. W toku korzystania z Aplikacji mogą wystąpić następujące zagrożenia związane z korzystaniem z urządzenia, na którym jest ona zainstalowana (urządzeniu mobilnym):
5.6.1. możliwość zarażenia systemu teleinformatycznego tzw. złośliwym oprogramowaniem. W celu zminimalizowania ryzyka z tym związanego koniecznym jest stosowanie przez Użytkownika programów antywirusowych oraz zapór sieciowych;
5.6.2. narażenie na nielegalne działania mające na celu wyłudzenie haseł dostępów, w tym w szczególności poprzez otrzymywanie drogą elektroniczną zapytań o dane Użytkownika, numery rachunków bankowych, kodów dostępu, itp. Z uwagi na to, Użytkownik powinien  mieć na uwadze, że legalnie działające podmioty nie praktykują kierowania drogą elektroniczną takich zapytań. Drajva.com zaleca wstrzymanie się od przekazywania tę drogą jakichkolwiek informacji, otwierania stron, do których linki załączane są przy tego typu zapytaniach, jak także regularną aktualizację używanych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych oraz stosowanie programów antywirusowych.
5.7. Płatności realizowane za pośrednictwem Aplikacji obsługiwane będą przez zewnętrzny system płatności dostarczony przez firmę zewnętrzną.
5.8. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Aplikacji oraz witryny internetowej należy kierować drogą poczty elektronicznej na adres [email protected].


6. FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI

6.1. Aplikacja jest platformą komunikacyjną pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami a Partnerami drajva.com wykonującymi przewozy. Aplikacja umożliwia użytkownikom:
6.1.1. uzyskiwanie informacji o Partnerach gotowych do wykonania przewozu w oznaczonych lokalizacjach oraz o warunkach ich oferty;
6.1.2. zlecania przewozów, o których mowa w pkt. 6.1.1. OWU;
6.1.3. dokonywanie i dokumentowanie rozliczeń z tytułu wynagrodzenia przysługującego Partnerom za przewozy wykonane na zlecenie użytkowników;
6.1.4. wykonywanie połączeń głosowych pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem drajva.com w trakcie wykonywania przewozu;
6.1.5. uzyskiwanie informacji o trasie wykonanego przewozu, systemach promocyjnych drajva.com oraz jej Partnerów;
6.2. Potwierdzenie przez Użytkownika zlecenia przewozu jest równoznaczne z przyjęciem jego oferty, a tym samym zawarciem umowy o przewóz na warunkach określonych postanowieniami OWU, Cennika Usług oraz obowiązującymi przepisami. 
6.3. drajva.com uprawniona jest do monitorowania aktywności Użytkownika w Aplikacji, w tym w zakresie przewozów wykonywanych na Jego rzecz przez Partnerów. Drajva.com może przekazywać informacje dotyczące poszczególnych przewozów wykonującym je Partnerom w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
6.4. W sytuacji gdy dostęp do Aplikacji bądź jej wybranych funkcji uzyskiwany jest poprzez usługi świadczone przez inny podmioty (np. portale społecznościowe), podczas korzystania z Aplikacji prezentowane być mogą treści (w tym materiały reklamowe) emitowane przez te podmioty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że drajva.com nie ma żadnego wpływu tak na te treść, jak i sam fakt ich emisji.   
6.5. Drajva.com może umożliwić Użytkownikowi zamieszczanie i publikowanie w Aplikacji treści tekstowych lub audiowizualnych, w zakresie i w sposób wedle własnego uznania. Korzystanie z tej opcji przez Użytkownika uwzględniać musi obowiązujące przepisy, w tym regulujące prawa autorskie i pokrewne. Zamieszczając te treści Użytkownik godzi się na ich wykorzystywanie przez drajva.com w celach związanych z korzystaniem z Aplikacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zamieszczenie tych treści w Aplikacji nie przenosi na drajva.com odpowiedzialności wzglądem osób trzecich za naruszenie przysługujących im praw, jak także nie wyłącza odpowiedzialności karnej Użytkownika za prezentowanie treści niezgodnych z prawem. Drajva.com zastrzega sobie możliwość prowadzenia monitoringu materiałów zamieszczanych w Aplikacji oraz ich usuwanie bez konieczności uzyskania na to zgody Użytkownika oraz wskazywania tego przyczyn.
6.6. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez drajva.com zmian w Aplikacji w zakresie w jakim nie skutkuje to zmianą jej przeznaczenia opisanego w pkt. 1.1.3. OWU.

7. WARUNKI I STANDARDY DOTYCZĄCE USŁUG OFEROWANYCH POPRZEZ APLIKACJĘ

7.1 W celu dbania o interesy użytkowników Aplikacji Strony określają warunki i standardy dotyczące przewozów wykonywanych przez Partnerów drajva.com za pośrednictwem Aplikacji.
7.2. Poszczególni kierowcy i użytkownicy podlegają systemowi ewaluacji prowadzonemu przy użyciu Aplikacji, obejmującemu tak ocenienie ich w pięciostopniowej skali jak i zamieszczanie w Aplikacji komentarzy użytkowników dotyczących wykonywanych  przewozów.
7.3. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad przewozu określonych w Regulaminie przewozów wykonywanych przez Partnerów na rzecz użytkowników aplikacji drajva.com.
7.3.1. Użytkownik niezwłocznie przekaże drajva.com informacje o wszelkich nieprawidłowościach bądź zastrzeżeniach dotyczących przejazdów wykonywanych na jego rzecz przez przewoźników.


8. ZASADY DOKONYWANIA I DOKUMENTOWANIA PŁATNOŚCI ZA PRZEWOZY

8.1. Za wykonanie przewozu Partnerowi przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest w oparciu o Cennik Usług oraz na podstawie charakterystyki wykonanego przewozu (w tym czasu przewozu oraz jego rzeczywistej odległości).
8.2. Funkcjonalność Aplikacji umożliwia Użytkownikowi sprawdzenie przewidywanej (orientacyjnej) wysokości wynagrodzenia za planowany przewóz, w oparciu o podany przez Niego punkt początkowy i docelowy przewozu. Podane wynagrodzenie ma charakter szacunkowy i jako takie nie stanowi elementu oferty Partnera. Oferta Partnera tak jak i ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalane są w oparciu o Cennik Usług, na podstawie charakterystyki wykonanego przewozu (patrz. pkt. 8.1. OWU).   
8.3. Płatność wynagrodzenia za wykonanie przewozu następuje po jego zakończeniu, wedle wyboru Użytkownika, bądź ze środków pieniężnych zgromadzonych w portfelu Użytkownika prowadzonym przez drajva.com (zasilanym na zasadzie prepaid), bądź poprzez obciążenie Jego karty płatniczej.
8.4. Płatności przy pomocą karty płatniczej przeprowadzane są przez licencjonowany podmiot świadczący usługi płatnicze. Drajva.com nie uczestniczy we wskazanym systemie płatności, jak też nie przechowuje nie dysponuje danymi Użytkownika umożliwiającymi dokonywanie płatności, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 8.5. OWU;
8.5. Płatności, o których mowa w pkt. 8.1. - 8.4 OWU następują za pośrednictwem drajva.com, która przyjmuje je na swoje konto, celem przekazania ich Partnerom na zasadach określonych zawartymi z nimi umowami o współpracy.
8.6. drajva.com może anulować zapłatę za przejazd (względnie dokonać jej zwrotu) w przypadku gdy przewóz był wykonywany niezgodnie z postanowieniami OWU, Cennika Usług bądź Regulaminu przewozów wykonywanych przez Partnerów na rzecz użytkowników aplikacji drajva.com.
8.7. W przypadku uzyskania sygnałów o zajściu takich nieprawidłowości drajva.com może wstrzymać przekazanie Partnerowi zapłaty wynagrodzenia za przewóz do czasu wyjaśniania sprawy, a także zablokować dostęp do Aplikacji Partnerowi bądź kierowcy wykonującemu dla niego przewóz.
8.8. Pozytywne zakończenie płatności w sposób wskazany w OWU poczytuje się za zapłatę wynagrodzenia za przewóz przysługującego Partnerom. W przypadku nie zakończenia tego procesu płatności w ciągu 24 godzin od zakończenia przewozu Użytkownik zobowiązany jest do uzupełniania portfela, o którym mowa w pkt. 8.3 OWU o środki odpowiadające wysokości wynagrodzenia za przewóz. W tej sytuacji płatność następuje poprzez pobranie przez drajva.com środków z tego portfela.
8.9. Po wykonaniu umowy o przewóz, na żądanie Użytkownika, zostanie mu przekazana faktura VAT wystawiona przez Partnera drogą poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje to, że jedynym podmiotem odpowiedzialnym za doręczenie faktury jest Partner wykonujący przewóz.   


9. PROGRAMY PROMOCYJNE I LOJALNOŚCIOWE

9.1   Drajva.com uprawniona jest to wprowadzenia programów promocyjnych i lojalnościowych Aplikacji wedle własnego uznania.
9.2. Na dzień zawarcia umowy drajva.com wprowadza kupny rabatowe uprawniające do uzyskania rabatu w zapłacie wynagrodzenia za przewóz w wysokości nominalnej kuponu. Warunkiem skorzystania z rabatu jest wprowadzenie kodu kuponu do Aplikacji przed zaakceptowaniem przewozu.

9.3. drajva.com zastrzega sobie możliwość przekazania Użytkownikowi kuponu rabatowego w przypadku gdy zarekomenduje On przewóz dokonywany przez Partnerów swojemu znajomemu, jednakże jedynie o ile znajomy ten zleci wykonanie przewozu oraz zapłaci wynagrodzenie za ten przejazd. OWU. Rekomendacja nie może być kierowana przez Użytkownika do osób nie należących do ścisłego grona Jego znajomych,  jak także przy wykorzystaniu sposobów niezgodnych z prawem.

9.4. W przypadku naruszenia zasad udzielenia rekomendacji drajva.com unieważni kupony rabatowe wygenerowane tak dla Użytkownika dokonującego rekomendacji jak i jej adresata.

9.5. Kupony rabatowe mogą być wykorzystywane jedynie w celu wskazanym w pkt. 9.2. OWU, zaś ich przenoszenie na inne osoby jest niedopuszczalne i nieskuteczne. Zakazuje się powielania, sprzedawania oraz udostępnia osobom trzecim kuponów rabatowych;

9.6. Drajva.com zastrzega sobie możliwość zakończenia programów promocyjnych i lojalnościowych bez konieczności wskazywania przyczyn. O zakończeniu programu użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie komunikatu w Aplikacji. Powyższe nie skutkuje nieważnością wygenerowanych dotychczas kuponów rabatowych.


10. TRYB REKLAMACYJNY

10.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące funkcjonalności Aplikacji jak i prawidłowości usług wskazanych w pkt. 2.1. OWU Użytkownik zgłasza drajva.com drogą elektroniczną na adres [email protected].
10.2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpoznane przez drajva.com w terminie 14 dni od jego wniesienia.


11. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. drajva.com może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Użytkownika w zakresie uregulowanym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności w celu wykonania postanowień OWU, w tym wykonywania umów o przewóz zawartych przy użyciu Aplikacji. Tym samym Użytkownik godzi się na przekazywanie swoich danych Partnerom w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania zawartych z nimi umów.
11.2. W przypadku uzyskania przez drajva.com wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niezgodny z postanowieniami OWU lub obowiązującymi przepisami, drajva.com może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia Jego odpowiedzialności, pod warunkiem utrwalenia przez drajva.com dla celów dowodowych faktu uzyskania oraz treść tych wiadomości.
11.3. W ramach funkcjonalności Aplikacji drajva.com umożliwi Użytkownikowi możliwość korzystania z zarejestrowanego przez niego Konta po uprzednim zalogowaniu za pośrednictwem adresu e-mail Użytkownika.
11.4. Użytkownik uzyska dostęp do wglądu i zmiany przekazanych danych osobowych poprzez zalogowanie się na swoim indywidualnym koncie.
11.5. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wniesienia do drajva.com pisemnego:
11.5.1. umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Jego danych ze względu na Jego szczególną sytuację;
11.5.2. sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych w przypadkach, gdy drajva.com zamierza  przetwarzać te dane w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
11.6. Administratorem danych przekazanych przez Użytkownika jest drajva.com.


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej z drajva.com na zasadach opisanych w Informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od umowy, stanowiącej załącznik numer 1 OWU.
12.2. Użytkownik wyraża zgodę na wydanie mu potwierdzenia zawarcia umowy, dla której zastosowanie znajduje OWU pocztą elektroniczną na wskazany przez Niego adres e-mail.
12.3. Umowa, dla której zastosowanie znajdują postanowienia OWU zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron za uprzednim 7- dniowym okresem wypowiedzenia.
12.4. drajva.com jest odpowiedzialna względem Użytkownika za szkody powstałe wskutek nienależytego wykonania usług wskazanych w OWU. Powyższe nie oznacza przyjęcia przez drajva.com w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem umów przewozu.
12.5. Strony ustalają, iż wszelkie oświadczenia drajva.com związane z wykonywaniem i rozwiązaniem umowy mogą zostać złożone w formie mailowej lub elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
12.6. Strony ustalają, iż wszelkie oświadczenia Użytkownika związane z wykonywaniem i rozwiązaniem umowy mogą zostać złożone w formie mailowej na adres e-mail [email protected] bądź pisemnej na adres siedziby drajva.com.
12.7. W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia

  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi  poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail [email protected] bądź korespondencji tradycyjnej na adres siedziby drajva.com.

  • Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2, jednak nie jest to obowiązkowe. Użytkownik może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres [email protected] Jeśli Użytkownik skorzysta z tej możliwości, prześlemy mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku pocztą elektroniczną.

  • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

  • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zwrócone zostaną wszystkie płatności dokonane przez Niego na rzecz drajva.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się On na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. drajva.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zwraca płatności dokonywanych przez Użytkownika na rzecz innych podmiotów przy użyciu Aplikacji, w szczególności zaś wynagrodzenia oraz innych opłat wynikających z zawarcia i wykonania umowy przewozu.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: drajva.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Stefana Batorego 126A (kod: 65-735), adres e-mail [email protected]

……………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o korzystanie z aplikacji DRAJVA.COM.

Data zawarcia umowy ………….

Imię i nazwisko Użytkownika …………………

Adres Użytkownika  – …………………………..

Podpis Użytkownika /tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej/

Data …………………………….