Regulamin dla partnerów

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI DRAJVA.COM (zwane dalej: „OWU”) - wzorzec stosowany do umów zawieranych przez drajva.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: „drajva.com”) z Partnerami organizującymi przewozy.

 

 1. OŚWIADCZENIA STRON

  1.1. drajva.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Stefana Batorego 126A /kod: 65-735/) oświadcza, że:


  1.1.1. jest wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000671927, NIP: 9731040243, REGON 366961090;
  1.1.2. prowadzi swoją działalność pod adresem swojej siedziby  ul. Stefana Batorego 126A Zielona Góra, kod: 65-735;
  1.1.3. obsługuje program komputerowy „DRAJVA.COM” (zwany dalej: „Aplikacją”), przeznaczony do obsługi przedsiębiorców wykonujących usługi przewozu,  prezentowaniu ofert usług logistycznych, w szczególności zaś wiązania ofert pomiędzy stronami umów przewozu osób, dokonywania rozliczeń oraz ich dokumentowania;
  1.1.4. nie świadczy usług w zakresie organizowania i wykonywania transportu drogowego.
  1.2. Partner oświadcza, że:
  1.2.1. samodzielnie wykonuje przewozy oraz spełnia wszystkie przewidziane prawem wymogi z tym związane;
  1.2.2. świadomy jest tego, że drajva.com nie będzie stroną umów o przewóz, jak również nie będzie występować jako agent tak Partnera jak i innych użytkowników Aplikacji, w związku z czym w żadnym zakresie nie odpowiada za wykonanie przedmiotowych umów oraz za szkody w związku z tym powstałe.


 2. PRZEDMIOT OWU

  2.1. OWU reguluje warunki korzystania przez Partnera z Aplikacji oraz świadczenia za jej pośrednictwem usług wiązania ofert przewozu, jak także dokonywania i dokumentowania płatności za ich wykonanie. 3. ZAKRES KORZYSTANIA Z APLIKACJI

  3.1. drajva.com przekazuje Partnerowi na czas nieoznaczony dostęp do korzystania z Aplikacji.

  3.2. Partner może wykorzystywać Aplikację jedynie na potrzeby związane z wykonywaniem przewozów oraz zgodnie z funkcjonalnością i przeznaczeniem Aplikacji. 
  3.3. Partner uprawniony jest do zainstalowania dostępu do Aplikacji na nieograniczonej liczbie urządzeń.
  3.4. Uprawnienia Użytkownika do korzystania z Aplikacji swoim zakresem nie obejmują prawa do jej przenoszenia, udostępniania, wynajmowania, wypożyczenia na rzecz innych osób, jak także dokonywania zmian w kodzie źródłowym Aplikacji. W szczególności, zabronione jest:
  3.4.1. usuwanie lub modyfikowanie treści zamieszczonych w Aplikacji przez drajva.com bądź użytkowników Aplikacji;
  3.4.2. powielanie, rozpowszechnianie, kopiowanie Aplikacji;
  3.4.3. tworzenie programów komputerowych lub utworów opartych na funkcjonalności Aplikacji;
  3.4.4. podejmowanie prób uzyskania dostępu do Aplikacji w sposób niezgodny z postanowieniami OWU bądź jej funkcjonalnością;
  3.4.5. podejmowanie jakichkolwiek działań wymierzonych w zmianę funkcjonalności Aplikacji, uzyskania i korzystania z niej przez inne podmioty;
  3.4.6. instalowanie łączy przeznaczonych do synchronizowania Aplikacji z innymi programami bądź publikowanie treści innych niż przewiduje to funkcjonalność Aplikacji.
  3.5. drajva.com może dokonywać zmian funkcjonalności Aplikacji wedle własnego uznania bez konieczności uzyskania na to zgody Partnera.   
  3.6. drajva.com może kontrolować i monitorować korzystanie przez Partnera z Aplikacji;
  3.7. drajva.com zapewnia pomoc techniczną i serwisową w korzystaniu z Aplikacji, w tym  usuwanie błędów w jej funkcjonowaniu, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za wyniki tych działań.
  3.8. drajva.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Partnera będące następstwem używania bądź niemożności używania Aplikacji.
  3.9. drajva.com przysługuje nieograniczone prawo do zablokowania Partnerowi dostępu do Aplikacji bez konieczności uprzedniego zawiadomienia go o tym oraz wskazywania tego przyczyn.
  3.10. W przypadku zmiany okoliczności wskazanych w pkt. 1.2.1 OWU w toku wykonywania umowy, Partner traci uprawnienie do korzystania z Aplikacji, w szczególności zaś do przyjmowania za jej pośrednictwem zleceń przewozu. Partner niezwłocznie poinformuję drajva.com o tym fakcie.
  3.11. Za korzystanie z Aplikacji oraz świadczenie za jej pośrednictwem usług drajva.com przysługuje od Partnera wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie postanowienia pkt. 8.1 OWU.


 4. UZYSKANIE DOSTĘPU DO APLIKACJI

  4.1. Wymogiem uzyskania dostępu do Aplikacji jest pomyślne zakończenie procesu rejestracji.

  4.2. W procesie rejestracji Partner przekaże drajva.com:
  4.2.1. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy bądź zaświadczenie o dokonaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź umowę o współpracy z podmiotem będącym Partnerem drajva.com prowadzącym działalność gospodarczą.
  4.2.2. dane osobowe poszczególnych kierowców wykonujących przewozy w ramach działalności Partnera, wraz z kserokopiami ich dowodów osobistych, praw jazdy oraz zaświadczeniami o ich niekaralności;
  4.2.3. dane dotyczące pojazdów, za pomocą których wykonywane będą przewozy, wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych tych aut oraz przypisanych do nich polis ubezpieczenia OC;
  4.3. Dokumentacja wskazana w pkt. 4.2.1 – 4.2.3 OWU zostanie złożona przez Partnera w siedzibie drajva.com w terminie 7 dni od zakończenia procesu rejestracji. Drajva.com zastrzega sobie prawo do weryfikowania tej dokumentacji na każdym etapie wykonywania umowy.
  4.4. Partner uzyska dostęp do Aplikacji poprzez wygenerowany w toku rejestracji login i wprowadzone przez Niego hasło dostępu z zastrzeżeniem pkt. 4.5 OWU;
  4.5. Dostęp Partnera do funkcjonalności Aplikacji w zakresie przyjmowania i składania ofert przewozu nastąpi po zakończeniu przez drajva.com procesu weryfikacji Partnera, której elementem jest spełnianie przez Niego obowiązku opisanego w pkt. 4.3 OWU; 
  4.6. Partner zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do Aplikacji, jak także nie udzielania tego dostępu osobom trzecim, z zastrzeżeniem pkt. 4.7 OWU. O wszelkich naruszeniach dostępu do Aplikacji przez osoby do tego nieuprawnione Partner niezwłocznie powiadomi drajva.com.
  4.7. Partner może przekazać dane umożliwiające dostęp do Aplikacji swoim pracownikom oraz kierowcom wykonującym w jego imieniu przewozy pod warunkiem odebrania od nich pisemnych zobowiązań do zachowania ich poufności.
  4.8. Partner zobowiązany jest przekazać niezwłocznie drajva.com informacje mogące mieć wpływ na ocenę spełniania przez Niego wymogów, o których mowa w pkt. 1.2.1 OWU, a także o wszelkich zmianach w zakresie informacji, o których mowa w pkt. 4.2.1. – 4.2.3. OWU.
  4.9. Drajva.com zwolniona jest z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań osób trzecich korzystających z kont Partnera w sposób niezgodny z OWU bądź przepisami prawa.


 5. FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI

  5.1. Aplikacja jest platformą komunikacyjną pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami a Partnerami drajva.com wykonującymi przewozy. Aplikacja umożliwia:

  5.1.1. uzyskiwanie informacji o zapotrzebowaniu na wykonywanie przewozów w oznaczonych lokalizacjach;
  5.1.2. przyjmowanie zleceń przewozów;
  5.1.3. dokonywanie i dokumentowanie rozliczeń z tytułu wynagrodzenia przysługującego Partnerowi za przewóz wykonany na rzecz użytkownika Aplikacji.
  5.2. W ramach Aplikacji przyjmowane jest wynagrodzenia przysługujące Partnerowi za wykonane przewozy celem przekazania Partnerowi tych opłat pomniejszonych o wynagrodzenie przysługujące drajva.com za korzystanie z Aplikacji oraz świadczone za jej pośrednictwem usług. Opłaty te zostaną przekazane Partnerowi drogą przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy. Rozliczenia pobranych przez drajva.com płatności następować będą w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca. Możliwe jest rozliczenie w dowolnym czasie, odpłatne dodatkowo w kwocie 50zł za każdy wykonany przelew. W ramach każdego rozliczenia przekazane zostaną wszystkie płatności dokonane za przewozy wykonane przez Użytkownika z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8.1. i 8.2. OWU. Za dokonanie płatności uważa się zaksięgowanie ich na rachunku bankowym drajva.com.     
  5.3. Aplikacja automatycznie (bez konieczności uzyskania na to odrębnej zgody Partnera) wystawia fakturę VAT Partnera za wykonany przez Niego przewóz oraz doręcza ją drogą elektroniczną odbiorcy / Użytkownikowi.
  5.4. drajva.com może anulować zapłatę za przejazd (względnie dokonać jej zwrotu) w przypadku gdy przewóz był wykonywany niezgodnie z postanowieniami OWU, Cennika Usług, Regulaminu przewozu Partnerów na rzecz użytkowników aplikacji drajva.com bądź przepisami prawa.
  5.5. W przypadku uzyskania sygnałów o zajściu nieprawidłowości wskazanych w pkt. 5.4. OWU drajva.com może wstrzymać przekazanie Partnerowi zapłaty wynagrodzenia za przewóz do czasu wyjaśniania sprawy, a także zablokować dostęp do Aplikacji Partnerowi bądź kierowcy wykonującemu w jego imieniu przewozy.
  5.6. W ramach funkcjonalności Aplikacji prowadzona jest ocena poszczególnych kierowców wykonujących przewozy na rzecz użytkownik Aplikacji.
  5.7. drajva.com uprawniona jest do monitorowania i śledzenia aktywności Partnera (jego kierowców) w Aplikacji, w tym lokalizacji poszczególnych pojazdów oraz tras wykonywanych przewozów. Drajva.com uprawniona jest także do przekazywania tych informacji użytkownikom Aplikacji.
  5.8. Funkcjonalność Aplikacji może ulegać zmianom wedle uznania drajva.com bez konieczności uzyskania na to zgody Partnera, jak też aneksacji umowy.


 6. ZASADY I SKUTKI PRZYJĘCIA ZLECENIA PRZEWOZU

  6.1. W Aplikacji udostępniane informacje o:

  6.1.1. użytkownikach Aplikacji zgłaszających zapotrzebowanie na wykonanie na ich rzecz przewozów;
  6.1.2. aktywności Partnera w Aplikacji oraz gotowości do wykonania przez niego przewozu w danej lokalizacji. 
  6.2. Potwierdzenie przez Partnera przyjęcia zlecenia przewozu zobowiązuje go do wykonania we własnym imieniu i na własny rachunek przewozu na warunkach określonych w OWU, Cenniku Usług oraz Regulaminie przewozów wykonywanych przez Partnerów na rzecz użytkowników aplikacji drajva.com.
  6.3. Po przyjęciu zlecenia Partnerowi zostanie przekazane imię, numer telefonu użytkownika zlecającego przewóz oraz miejsce rozpoczęcia przewozu. Miejsce docelowe przewozu zostanie wskazane przez Użytkownika poprzez Aplikację bądź bezpośrednio przed rozpoczęciem przewozu.
  6.4. Przekazane dane mogą zostać wykorzystane przez Partnera jedynie w celu wykonania przyjętego zlecenia przewozu. Partner zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie wykorzystywania ich w przyszłości w żadnym celu.  


 7. ZASADY DOKONYWANIA I DOKUMENTOWANIA PŁATNOŚCI ZA PRZEWOZY

  7.1. Za wykonanie przewozu Partnerowi przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest w oparciu o Cennik Usług oraz na podstawie charakterystyki wykonanego przewozu (w tym czasu przewozu oraz jego rzeczywistej odległości).

  7.2. Partner przyjmuje do wiadomości, że funkcjonalność Aplikacji umożliwia użytkownikom sprawdzenie przewidywanej (orientacyjnej) wysokości wynagrodzenia za planowany przewóz, w oparciu o podany przez Niego punkt początkowy i docelowy przewozu. Podane wynagrodzenie ma charakter szacunkowy i jako takie nie stanowi elementu oferty Partnera. Oferta Partnera tak jak i ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalane są w oparciu o Cennik Usług, na podstawie charakterystyki wykonanego przewozu.   
  7.3. Płatność wynagrodzenia za wykonanie przewozu następuje automatycznie po jego zakończeniu ze środków pieniężnych zgromadzonych w portfelu Użytkownika prowadzonym przez drajva.com bądź poprzez obciążenie Jego karty płatniczej. Płatność przy zastosowaniu karty płatniczej następuje jedynie wtedy, gdy w portfelu Użytkownika brak jest wystarczających środków na zapłatę wynagrodzenia. Płatność wynagrodzenia za wykonanie przewozu następuje na podstawie zaakceptowanego przez Użytkownika żądania zapłaty wysłanego za pośrednictwem Aplikacji, ze środków pieniężnych zgromadzonych w portfelu Użytkownika prowadzonym przez drajva.com (zasilanym na zasadzie prepaid) bądź poprzez obciążenie Jego karty płatniczej.
  7.4. Płatności przy użyciu karty płatniczej przeprowadzane są przez licencjonowany podmiot świadczący usługi płatnicze. Drajva.com nie uczestniczy we wskazanym systemie płatności, jak też nie przechowuje nie dysponuje danymi Użytkownika umożliwiającymi dokonywanie płatności, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 7.5. OWU;
  7.5. Płatności, o których mowa w pkt. 7.1. - 7.4 OWU następują za pośrednictwem drajva.com, która przyjmuje je na swoje konto celem przekazania ich Partnerowi. W tym celu Partner ustanawia drajva.com swoim pełnomocnikiem do odbioru wskazanych płatności. Przekazane środki pieniężne nie podlegają oprocentowaniu.
  7.6. drajva.com może anulować zapłatę za przejazd (względnie dokonać jej zwrotu) w przypadku gdy przewóz był wykonywany niezgodnie z postanowieniami OWU, Cennika Usług bądź Regulaminu przewozów wykonywanych przez Partnerów na rzecz użytkowników aplikacji drajva.com.
  7.7. W przypadku uzyskania sygnałów o zajściu nieprawidłowości wskazanych w pkt. 7.6 OWU drajva.com może wstrzymać przekazanie Partnerowi zapłaty wynagrodzenia za przewóz do czasu wyjaśniania sprawy, a także zablokować dostęp do Aplikacji Partnerowi bądź kierowcy wykonującemu dla niego przewóz.
  7.8. Po wykonaniu umowy o przewóz Użytkownikowi zostanie przekazana faktura VAT wystawiona przez Partnera drogą poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Partner upoważnia drajva.com do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do realizacji tej usługi. Partner przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje to, że powyższe nie zwalnia go z obowiązku wystawienia i doręczenia faktury wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, o ile ta nie zostanie wystawiona i doręczona przy użyciu Aplikacji.


 8. WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z APLIKACJI ORAZ USŁUGI WYKONYWANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM

  8.1. Za korzystanie z Aplikacji oraz wykonanie za jej pośrednictwem usług wskazanych w OWU, drajva.com przysługuje od Partnera wynagrodzenie (prowizja) w wysokości 20% opłat pobranych na rzecz Partnera przy użyciu Aplikacji, powiększonych o obowiązującą stawkę VAT. drajva.com zastrzega sobie możliwość pobierania prowizji we wskazanej powyżej wysokości bez powiększania jej o obowiązującą stawkę VAT.
  8.2. Partner wyraża zgodę na pobranie przez drajva.com prowizji wskazanej w pkt. 8.1 OWU z pobranych opłat bez konieczności uzyskania na to odrębnej zgody.


 9. INFORMACJE TECHNICZNE

  9.1. Aplikacja jest dostępna do pobrania na urządzenia mobilne poprzez Google Play w wersjach na Android (oprogramowanie działa na wersjach Android 4.0 i wyższych) oraz iPhony (oprogramowanie działa na iOS version 8.2 i wyższych);
  9.2. Wybrane dane przetwarzane w Aplikacji podlegają szyfrowaniu z wykorzystywaniem m.in. protokołu SSL.
  9.3. Sesja korzystania z Aplikacji przez Partnera nie wygasa samoistnie, stąd też w celu jej zakończenia konieczne jest wylogowanie się przez Partnera z Aplikacji.
  9.4. Dostęp do informacji zamieszczonych w Aplikacji zabezpieczony jest hasłem i loginem przypisanym do Partnera.
  9.5. W toku korzystania z Aplikacji mogą wystąpić następujące zagrożenia związane z korzystaniem z urządzenia, na którym jest ona zainstalowana (urządzeniu mobilnym):
  9.5.1. możliwość zarażenia systemu teleinformatycznego tzw. złośliwym oprogramowaniem. W celu zminimalizowania ryzyka z tym związanego koniecznym jest stosowanie przez Użytkownika programów antywirusowych oraz zapór sieciowych;
  9.5.2. narażenie na nielegalne działania mające na celu wyłudzenie haseł dostępów, w tym w szczególności poprzez otrzymywanie drogą elektroniczną zapytań o dane Użytkownika, numery rachunków bankowych, kodów dostępu, itp. Z uwagi na to, Użytkownik powinien  mieć na uwadze, że legalnie działające podmioty nie praktykują kierowania drogą elektroniczną takich zapytań. Drajva.com zaleca wstrzymanie się od przekazywania tę drogą jakichkolwiek informacji, otwierania stron, do których linki załączane są przy tego typu zapytaniach, jak także regularną aktualizację używanych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych oraz stosowanie programów antywirusowych.
  9.6. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Aplikacji oraz witryny internetowej należy kierować drogą poczty elektronicznej na adres [email protected].


 10. DANE OSOBOWE    

  10.1. O ile, w związku z korzystaniem z Aplikacji, Partner przekazywać będzie drajva.com dane osobowe odpowiedzialny jest on za pozyskanie i przetwarzanie ich w sposób zgody z przepisami prawa.

  10.2. Partner wyraża zgodę na administrowanie przez drajva.com przekazanymi przez Niego danymi osobowymi, poprzez przetwarzanie ich na potrzeby wykonania przedmiotowej umowy oraz umów zawartych pomiędzy Partnerem a użytkownikami Aplikacji.


 11. TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ PARTNERA W APLIKACJI

  11.1. Drajva.com może umożliwić Partnerowi zamieszczanie i publikowanie w Aplikacji treści tekstowych lub audiowizualnych, w zakresie i w sposób wedle własnego uznania. Korzystanie z tej opcji przez Partnera uwzględniać musi obowiązujące przepisy, w tym regulujące prawa autorskie i pokrewne. Zamieszczając te treści Partner godzi się na ich wykorzystywanie przez drajva.com w celach związanych z korzystaniem z Aplikacji. Partner przyjmuje do wiadomości, iż zamieszczenie tych treści w Aplikacji nie przenosi na drajva.com odpowiedzialności wzglądem osób trzecich za naruszenie przysługujących im praw, jak także nie wyłącza odpowiedzialności karnej za prezentowanie treści niezgodnych z prawem. Drajva.com zastrzega sobie możliwość prowadzenia monitoringu materiałów zamieszczanych w Aplikacji oraz ich usuwania bez konieczności uzyskania na to zgody Partnera oraz wskazywania tego przyczyn.

  11.2. Partner zobowiązany jest do zamieszczania oraz utrzymywania  w Aplikacji jedynie zgodnych z prawdą oraz aktualnych danych.


 12. WARUNKI I STANDARDY DOTYCZĄCE USŁUG OFEROWANYCH POPRZEZ APLIKACJĘ

  12.1. W celu dbania o interesy innych użytkowników Aplikacji Strony określają warunki i standardy dotyczące usług przewozów wykonywanych przez Partnerów, a oferowanych przy użyciu Aplikacji. Standardy te nie stanowią wiążących wytycznych lub instrukcji przekazywanych przez drajva.com swoim Partnerom.

  12.2. drajva.com uprawniony jest do monitorowania i kontrolowania spełniania przez Partnera warunków i standardów w zakresie i sposób wedle własnego uznania.
  12.3. drajva.com uprawniona jest w każdym czasie do dokonywania zmian w Cenniku Usług według własnego uznania. Zmiany te wchodzą w życie i są wiążące dla Partnera od chwili wprowadzenia ich do Aplikacji w sposób umożliwiających Partnerowi zapoznanie się z nimi.
  12.4. Poszczególni kierowcy podlegają systemowi ewaluacji prowadzonemu przy użyciu Aplikacji, obejmującej tak ich ocenę w pięciostopniowej skali jak i zamieszczanie w Aplikacji komentarzy użytkowników dotyczących wykonywanych przez nich przewozów.
  12.5. Uzyskanie negatywnego wyniku ewaluacji stanowić może stanowić przyczynę zablokowania konta Partnera bądź poszczególnych kierowców wykonujących w jego imieniu przewozy. 
  12.6. Partner zobowiązany jest przestrzegać zasad przewozów określonych w Regulaminie przewozów wykonywanych przez Partnerów na rzecz użytkowników aplikacji drajva.com.
  12.7. Partner nie będzie używał nazwy, loga lub innych oznaczeń drajva.com w prowadzonej przez siebie działalności.
  12.8. Partner zobowiązany jest do utrzymywania w dobrym stanie jakości i czystości pojazdów.  


 13. ZASADY POUFNOŚCI

  13.1. Strony zobowiązują się zachować poufność informacji przekazywanych pomiędzy sobą lub uzyskanych w toku wykonywania umowy, niezależnie od formy ich przekazania, jak także zaniechać ich wykorzystywania w innych celach niż opisane w OWU.

  13.2. Partner może przekazać informacje wskazane w pkt. 13.1 OWU swoim pracownikom oraz kierowcom wykonującym w jego imieniu przewozy, pod warunkiem odebrania od nich pisemnych zobowiązań do zachowania ich poufności.
  13.3. Strony podejmą działania niezbędne do zabezpieczenia dostępu osób trzecich do informacji, o których mowa w pkt. 13.1. OWU, w tym zobowiązują się do wdrożenia właściwych zabezpieczeń technicznych. 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

  14.1. Drajva.com nie odpowiada w żadnym zakresie za szkody powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem umów o przewóz. Partner odpowiada wobec użytkowników Aplikacji za wszelkie szkody powstałe w tym zakresie.
  14.2. W przypadku kierowania przez Użytkownika jakichkolwiek roszczeń wobec Partnera, Partner zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu polubowne załatwienie sprawy oraz zaspokojenie tych roszczeń, o ile są one zasadne.
  14.3. drajva.com nie odpowiada za przekazanie płatności wskazanej w części zawartej w pkt. 7 OWU w sytuacji gdy wynagrodzenie nie zostanie przekazane na rachunek bankowy drajva.com.
  14.4. Drajva.com zastrzega sobie możliwość zaspokojenia roszczeń kierowanych przez użytkownika Aplikacji wobec Partnera bądź drajva.com związanych z nieprawidłowym wykonaniem przewozu. W takim przypadku Partner zobowiązany jest do zwrotu drajva.com kwoty wypłaconej Użytkownikowi na pierwsze wezwanie drajva.com.
  14.5. Drajva.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Partnera w związku z nieprawidłowym działaniem Aplikacji.
  14.6. Drajva.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe Partnera, w tym za te, których podstawą jest wystawienie za pomocą Aplikacji faktur VAT.
  14.7. Drajva.com nie zapewnia dostępności do ofert podmiotów zgłaszających zapotrzebowanie na przewozy. W szczególności, drajva.com nie gwarantuje Partnerowi, iż zorganizuje określony krąg użytkowników Aplikacji.
  14.8. Obowiązek spełniania określonych prawem wymogów w zakresie wykonywania usług przewozów spoczywa jedynie na Partnerze i to On ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ich niezachowania.


    

 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  15.1. Umowa, dla której zastosowanie znajdują postanowienia OWU zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron za uprzednim 7- dniowym okresem wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy Partner niezwłocznie usunie Aplikację urządzeń, na których została ona zainstalowana.
  15.2. Strony ustalają, iż wszelkie oświadczenia drajva.com związane z wykonywaniem i rozwiązaniem umowy mogą zostać złożone drogą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Partnera.

  15.3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla miasta Zielona Góra.
  15.4. W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.